เกี่ยวกับเรา
ปรํชญาและวิสัยทัศน์
เกียรติคุณ
     
 
เกียรติคุณ
 
 

คุณภาพที่ได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยของผู้บริโภค ถือเป็นนโยบายหลักสำคัญสูงสุดของกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง ด้วยความพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิต เทคนิคการผลิตที่ทันสมัย อีกทั้งระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย เช่น ระบบคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ

 
 

 

1) Conforms to Standard and Good Sanitation Practices  
2) ใบรับรอง ฮาลาล
3) ระบบการผลิตโรงงานแปรรูป โครงการความปลอดภัยอาหาร ( Food Safety ) ด้านพืชกรมวิชาการเกษตร 
4) ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9002:2008
5) ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001:2000
6) มาตรฐาน GMP & HACCP
7) มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม น้ำตาลทรายขาวและน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เลขที่ มอก. 56-2533
จากหน่วยงาน สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Adobe Systems
 
     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowleadge |Contacts us |CSR |Sign in stopping spam Download Web link Web Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP