โครงการ ปันความหวาน ความห่วงใย และปันน้ำใจให้ผู้ด้อยโอกาส ปี2... more
  (ลิน)น้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม... more
  โครงการปันรักให้น้อง ปี 2... more
  Corporate Social Responsibility (CSR)... more
 
     
Corporate Social Responsibility (CSR)
 
 

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นอีกหนึ่งกลุ่มบริษัทที่เล็งเห็นถึงความจำเป็นและจัดกิจกรรมด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ในการช่วยเหลือสังคมอย่างกว้างขวาง สอดคล้องกับธุรกิจที่คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ  นโยบายด้าน CSR จึงจัดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงการเข้าร่วมสนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ ให้ความดูแลด้านคุณภาพชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของเยาชน
        นอกจากนี้  ในฐานะที่ทางกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เป็นองค์กรที่มีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  จึงทำให้ ทางกลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง จัดทำโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่ครบวงจรและคลอบคลุมในทุกเรื่องออกมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
            1.การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  เช่น  การฝึกอบรมให้ความรู้กับชาวไร่และชุมชนต่างๆเกี่ยวกับ การส่งเสริมให้ชาวไร่ลดการใช้ปุ๋ยเคมี , สารเคมีและยาฆ่าแมลงในไร่ หันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพ
            2. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  เช่น มีการทดลองใช้พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับระบบน้ำหยด แทนการใช้เชื้อเพลิง , มีการผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน
            3. การปฎิบัติต่อพนักงานเป็นอย่างดี  เช่น มีสวัสดิการให้พนักงานอย่างต่อเนื่อง อาทิ มีบ้านพักสวัสดิการให้พนักงาน  อีกทั้งยังมีการจ้างแรงงานท้องถิ่น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างงานในพื้นที่
 

 

เอกสารแนบ : ดาวน์โหลด

     
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copy Right 2008 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP