ตำแหน่งงานว่าง
สมัครงาน Online
         
ตำแหน่งงานว่าง
 

Programmer
สถานที่ปฏิบัติงาน    สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 Job Responsibilities:

• Experience in working with SQL server and other data sources

• Have business knowledge

• Can travel upcountry when necessary

Career Level Entry Level
Yr(s) of Exp 2 years
Qualification Degree
Industry Wholesale / Retail
Job Function Information Technology (IT) > Programming / Software Development
Location Bangkok 
Salary Negotiable
Employment Type Full Time


E-mail  :  hrgroup-apply@trrsugar.com  (สำหรับส่ง Resume)
Update :  19.11.56
 


สมัครงาน Online >>

 

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์
สถานที่ปฏิบัติงาน    สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

คุณสมบัติ
- อายุ 30-40 ปี
- ปริญญาตรี - โท ด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ BSC, KPI, Project management, PMS
- สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
- มีความรู้ ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น TQM, TQA, PMQA, SEPA, ISO, QCC
- ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำ การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ การบริหารโครงการ
- ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย
- ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ลักษณะงาน
- วิเคราะห์ วางแผนและบริหารกลยุทธ์ ระดังองค์กร ประสานงาน บริหารโครงการที่เกี่ยวข้อง
  กับกลยุทธ์องค์กร เพื่อให้บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่กำหนด

E-mail  :  hrgroup-apply@trrsugar.com  (สำหรับส่ง Resume)
Update :  19.11.56


สมัครงาน Online >>

 

Sales Executive /Sales Engineer
สถานที่ปฏิบัติงาน    สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

 Qualification:
• Having experience in Sales/Marketing would be preferable
• Good command of English
• Good command of computer proficiency
• Knowledge of business principles
• Able to travel extensively
Duty and Responsibilities: 
• Identify current and future customer requirements by establishing personal rapport with potential and actual customers.
• Provide product, service, or equipment technical and engineering information by answering questions and requests.
• Establish new accounts and services accounts by identifying potential customers; planning and organizing sales call schedule.
• Prepare cost estimates by studying blueprints, plans, and related customer documents
• Determine improvements by analyzing cost-benefit ratios of equipment, supplies, or service applications in customer environment; engineering or proposing changes in equipment, processes, or use of materials or services.
• Gain customer acceptance by explaining or demonstrating cost reductions and operations improvements.
• Develop customer's staff by providing technical information and training.
• Prepare sales reports by collecting, analyzing, and summarizing sales information and engineering and application trends.
• Achieve sales target for assigned product range

Gender Male
Experience 2 years
Education Bachelor's Degree (Faculty : Engineering Major : Food Process Engineering /Faculty : Science Major : Food Science/Faculty : Business Administration Major : Marketing /Faculty : Related fields
)

E-mail  :  hrgroup-apply@trrsugar.com  (สำหรับส่ง Resume)
Update :  19.11.56


สมัครงาน Online >>

 

หัวหน้าหน่วยธุรการ
สถานที่ปฏิบัติงาน    จ.กาญจนบุรี

 คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
- การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- อายุ 30 ปี ขึ้นไป
- มีความสามารถในการนำเสนองาน และมีเทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานธุรการอย่างน้อย 3 ปี
- สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
- ซื่อสัตย์ มีความเป็นผู้นำสูง
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความรับผิดชอบสูง

ลักษณะงาน
- ประชุมรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา
- นำนโยบายมาประชุมวางแผนงานร่วมกับทีมงานธุรการเพื่อจัดกิจกรรรมชุมชนสัมพันธ์
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- เป็นศูนย์กลางในการประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้งานชุมชนสัมพันธ์
- สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กร และชุมชนภายนอก
- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 
E-mail  :  hrgroup-apply@trrsugar.com  (สำหรับส่ง Resume)
Update :  19.11.56


สมัครงาน Online >>

 

หัวหน้าแผนกบุคคล
สถานที่ปฏิบัติงาน    จ.กาญจนบุรี

 คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- อายุ 35 ปีขึ้นไป
- มีความสามารถในการนำเสนองาน และมีเทคนิคการจูงใจ โน้มน้าวได้เป็นอย่างดี
- บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง
- มีประสบการณ์งานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
- มนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติเชิงบวก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน
- ดำเนินการจัดเตรียรมเอกสารการฝึกอบรมทั้งแบบทดสอบก่อนเรียน เอกสารการอบรมพนักงานทั้งวิทยากรภายนอกและวิทยากรภายใน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในการฝึกอบรม
- สรุปการฝึกอบรม
- จัดทำกราฟ คะแนนของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม
- ติดตามผลประเมินผู้เข้าอบรม ในเรื่องการนำความรู้ไปใช้ในการฝึกอบรม
- รายงานผลการนำความรู้ของพนักงานมาใช้ในการงานให้เกิดประโยชน์ กับงานและบริษัทฯ
- ประสานงานต้นสังกัดในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำ Training Road Map ของทุกตำแหน่งงาน
- จัดการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้พนักงานได้รับข่าวสารข้อมูลในทุกด้านได้แก่การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์

E-mail  :  hrgroup-apply@trrsugar.com  (สำหรับส่ง Resume)
Update :  19.11.56


สมัครงาน Online >>

 

วิศวกรประจำโรงงาน (เครื่องกล ไฟฟ้า)
สถานที่ปฏิบัติงาน    โรงงานน้ำตาล (พิษณุโลก อุทัยธานี เพชรบูรณ์ สระบุรี กาญจบุรี)

คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
-ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ เครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ในการทำงาน 1-5 ปีขึ้นไป
- ในกรณีมีประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมน้ำตาลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

E-mail : hrgroup-apply@trrsugar.com (สำหรับส่ง Resume)
Update : 19.11.56


สมัครงาน Online >>

 

วิศวกรโยธา
สถานที่ปฏิบัติงาน    จ.กาญจนบุรี

 คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
- วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
- อายุ 24 ปี ขึ้นไป
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
- มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ละเอียดรอบคอบ

ลักษณะงาน 
- ควบคุมการดำเนินงานโครงการ
- ควบคุมผู้ให้บริการภายนอก
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไขปัญหาในระหว่างการดำเนินโครงการ
- จัดทำรายงานความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

E-mail : hrgroup-apply@trrsugar.com (สำหรับส่ง Resume)
Update : 19.11.56


 


สมัครงาน Online >>         
  Home | About us | Products | Distribution | News & Event | Knowledge |Contacts us | CSR | Register Download Internal link TRR Mail
       © Copyright 2010 THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP